Wstęp do matematyki

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Warsztat pracy matematyka - działania na zbiorach
 • Wielomiany, równania i nierówności wielomianowe
 • Równania i nierówności wymierne
 • Funkcje - własności, funkcje elementarne
 • Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne
 • Funkcje trygonometryczne - praca własna
 • Równania i nierówności trygonometryczne - praca własna
 • Liczby zespolone (postać algebraiczna i trygonometryczna, wzory de Moivre'a, pierwiastki z jedynki, proste równania zespolone)
 • Ciągi: typy i własności ciągów, granice ciągów
 • Podstawy rachunku różniczkowego: granica, pochodna, ekstremum funkcji

Zasady zaliczenia zajęć

 • Zajęcia z przedmiotu "Wstęp do matematyki" trwa 30 godzin
 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa, maksymalna liczba nieobecności to 3
 • Program zajęć składa się z 10 tematów
 • Na każdym zjeździe będzie się odbywać kartkówka z materiału przerobionego na poprzednim zjeździe
 • Zaliczenie przedmiotu będzie możliwe jeżeli zostanie spełniony jeden z następujących warunków
  • suma punktów z kartkówek będzie nie mniejsza niż 60%(nie ma poprawiania kartkówek ani pisania w innym terminie)
  • napisanie testu końcowego na przynajmniej 50%
 • Ocena z przedmiotu wyliczana jest na podstawie sumy punktów z kartkówek lub testu wg następującej skali: 50% dst, 70% dst+, 80% db, 90% db+, 95% bdb
 • W przypadku niespełnienia powyższych wymogów, każdy student ma prawo pisać test poprawkowy(wyznaczony zostanie jeden termin). Zadania na teście poprawkowym nie będą łatwiejsze niż na kartkówkach czy teście w pierwszym terminie. Aby zaliczyć w trybie poprawkowym, należy otrzymać co najmniej 50% punktów z testu poprawkowego. W takim przypadku ocena wyliczana jest wg następującej skali: 50% dst, 80% dst+.

Materiały