Technologia informacyjna w edukacji

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Narzędzia do wizualizacji matematyki - Geogebra
 • Narzędzia do wygodnego tworzenia treści matematycznych

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Stworzenie scenariusza 20 minutowej lekcji z wykorzystaniem narzędzi informatycznych

Materiały

Ćwiczenie 1
 • Linki do stron Link
 • Wykład Latex Slajdy, Wydruk
 • Proszę ściągnąć plik.tex oraz się zapoznać z zawartością, następnie na bazie tego pliku stworzyć dokument który będzie wyglądał następująco plik.pdf
 • Po zakończeniu ćwiczenia proszę o przesłanie pliku tex i pdf na maila
 • Jako pomoc proszę ściągnąć książkę „LaTeX. Książka kucharska” ze strony http://www.ptm.org.pl/latex-ksiazka-kucharska. Wszystkie wykorzystywane polecenia znajdują się w tej pozycji.
 • Lista poleceń wykorzystywanych w ćwiczeniu:\author, \title, \date, \maketitle, \tableofcontents, \chapter, \lipsum, \twocolumn, \onecolumn, \section, , \label, \item, label=\textasteriskcentered, \emph, label={ \Roman*}, \in, \cdots, \varepsilon, \eqref, \big, \dfrac, \quad, \\,\vspace{1em}, \begin{itemize}, \begin{defi}, \begin{tw}, \begin{enumerate}, \begin{equation}
 • Uwagi dodatkowe:
  • spis treści należy generować automatycznie, a nie przepisywać
  • dla twierdzeń i definicji należy wykorzystać odpowiednie środowiska
 • Inne źródła:
  • LaTex(Tex) dla każdego Link
  • Tobi Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2" – podrecznik dla poczatk ujacych (wersja ANGIELSKA)Plik, wersja polska - uwaga wersja dostępna jest już dość nieaktualna! Link
  • (ANGIELSKI)Forum z poradami TeX/LaTeX i nie tylko. Link
  • (ANGIELSKI)Matematyka w LateX, Plik
Ćwiczenie 2
 • Ćwiczenia zapoznawcze z geogebrą
  • Narysuj domek. Link
  • Skonstruuj prostokąt. Link
  • Skonstruuj trójkąt równoboczny. Link
  • Skonstruuj trójkąt równoramienny. Link
  • Skonstruuj kwadrat. Link
  • Zilustruj twierdzenie Talesa dla okręgu. Link
  • Narysuj proste styczne do okręgu przechodzące przez dany punkt. Link
  • Narysuj wykresy funkcji: $ f(x)=x^2+2x+2$, $g(x)=sin(2x)$, $h(x)=x^5+x+1$. Link
  • Utwórz wykres funkcji kwadratowej $f(x)=ax^2+b$, gdzie parametry zmieniają się od $-10$ do $10$. Link
  • Zilustruj na rysunku współczynniki $a$ i $b$ (zmieniające się od $-5$ do $5$) dla funkcji liniowej $y=ax+b$. Link
  • Znajdź punkty przecięcia się funkcji $f(x)=|x|$ oraz $g(x)=x^2-2$. Link
  • Zilustruj w jaki sposób zmienia się wykres funkcji $f(x)=a\sin(bx)$ w zależności od parametrów $a$, $b$ z przedziału od $-5$ do $5$. Link
 • Proszę rozwiązać następujące zadnie, sporządzając odpowiednie ilustracje w geogebrze rozwiązanie wraz z odpowiednimi rysunkami spisać w Latex:
  • Sześcian o długości krawędzi $a$ przecinamy płaszczyzną przechodzącą przez przekątną $AC$ kwadratu oraz przez wierzchołek $B'$. Oblicz pole powstałęgo trójkąta.