Technologia informacyjna

Program zajęć

Podczas zajęć zostaną omówione następujące zagadnienia/programy:

 • Word/Writer
 • LaTeX
 • Excel/Calc
 • Gimp
 • Inkscape
 • Audacity
 • MovieMaker
 • PowerPoint
 • Prezi
 • Html/Css

Zasady zaliczenia zajęć

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
 • Czynne rozwiązywanie zadań podczas zajęć
 • Oddanie projektu polegającego na:
  • Spisanie w Latex rozwiązanie zadania lub dowodu matematycznego (minimum jedna strona tekstu)
  • Spisanie w Word/Writer rozwiązanie zadania lub dowodu matematycznego (minimum jedna strona tekstu)
  • Stworzenie arkusza kalkulacyjnego z rozwiązaniem zagadnienia matematycznego
  • Stworzenie strony internetowej zawierającej rozwiązanie zadania matematycznego lub dowodu(tekst o objętości ok jednej strony A4) oraz podstrony z załączonymi plikami z poprzednich podpunktów

Materiały

Ćwiczenia 1
 • Zapoznać się z informacjami dotyczącymi laboratoriów komputerowych na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM (http://laboratoria.wmi.amu.edu.pl)
 • Na stronie laboratoriów sprawdzić, jak korzystać z OLAT. Zalogować się na OLAT. Znaleźć kursy do przedmiotów z I roku studiów.
 • Sprawdzić listę oprogramowania dostępnego w systemie Windows.
 • Sprawdzić działanie poczty. Wysłać do Kolegi/Koleżanki wiadomość z załącznikiem (np. plik Worda z informacją o swoim hobby).
 • Zapoznać się z portalem WMiI:
  • sprawdzić swój rozkład zajęć,
  • znaleźć informacje o dyżurach wykładowców i prowadzących ćwiczenia,
  • sprawdzić, czy czasopismo Matematyka i Komputery jest prenumerowane przez bibliotekę WMiI,
  • sprawdzić, jakie pozycje książkowe związane z technologią informacyjną znajdują się w bibliotece WMiI.
 • Znaleźć informacje, jak można utworzyć własną stronę WWW na serwerze students.
Ćwiczenia 2
 • Na podstawie pliku tekstowego Edytor.txt oraz dwóch plików graficznych png1, png2 stworzyć dokument w kształcie przedstawionym w pliku Edytor.pdf.
  Podczas tworzenia wykorzystać:
  • style nagłówków (ew. zmodyfikować standardowe),
  • zmienić rozmiar obrazków (bez przycinania),
  • użyć tablic do ułożenia obrazków oraz wykonania prostych obliczeń,
  • zmienić kolor tła dla dwóch krótkich fragmentów tekstu,
  • zastosować wyliczenia,
  • stworzyć automatycznie spis treści, spis ilustracji i indeks haseł,
  • zdefiniować stopkę i nagłówek, w nagłówku umieścić swoje imię i nazwisko,
  • dodać stronę tytułową.
 • Korzystając z korespondencji seryjnej wygenerować zawiadomienia do kandydatów na studia, którzy przeszli przez egzamin wstępny. W pliku Wyniki.doc (i Wyniki.xlsx) znajdują się wyniki tego egzaminu. W kolumnie ocena podana jest procentowa liczba poprawnych odpowiedzi. Zgodnie z regulaminem przyjęć na studia przyjęci zostają kandydaci, którzy odpowiedzieli poprawnie na co najmniej 33% pytań. Treść zawiadomienia znajduje się w pliku Zawiadomienie.doc. Pola zaznaczone na żółto mają być wypełnione danymi z pliku wyników, a pola zaznaczone na szaro są polami wariantowymi. Zależą od zawartości pliku wyników (od płci, kierunku studiów lub uzyskanego wyniku).
  Aby skorzystać z możliwości, jakie daje korespondencja seryjna należy:
  • posiadać bazę danych, na podstawie których będziemy ją tworzyć; może to być np. arkusz kalkulacyjny (Wyniki.xlsx) lub plik Worda zawierający tabelę z nagłówkiem (Wyniki.doc),
  • stworzyć szablon dokumentu generowanego przez edytor; w tym szablonie można wykorzystywać pola z bazy (nagłówki kolumn) oraz zawartość wierszy; te ostatnie można umieszczać wariantowo w zależności od warunków; również zwykła zawartość szablonu może być wariantowa,
  • wykonać polecenie scalenia korespondencji seryjnej; polega ona na stworzeniu dla każdego rekordu w bazie (w naszym przypadku dla każdego wiersza tabeli Wyniki) osobnego dokumentu, w którym pola oraz informacja wariantowa są wstawione w zależności od zawartości danego wiersza.
Ćwiczenia 3
 • Proszę ściągnąć plik.tex oraz się zapoznać z zawartością, następnie na bazie tego pliku stworzyć dokument który będzie wyglądał następująco plik.pdf
 • Po zakończeniu ćwiczenia proszę o przesłanie pliku tex i pdf na maila
 • Jako pomoc proszę ściągnąć książkę „LaTeX. Książka kucharska” ze strony http://www.ptm.org.pl/latex-ksiazka-kucharska. Wszystkie wykorzystywane polecenia znajdują się w tej pozycji.
 • Lista poleceń wykorzystywanych w ćwiczeniu:\author, \title, \date, \maketitle, \tableofcontents, \chapter, \lipsum, \twocolumn, \onecolumn, \section, , \label, \item, label=\textasteriskcentered, \emph, label={ \Roman*}, \in, \cdots, \varepsilon, \eqref, \big, \dfrac, \quad, \\,\vspace{1em}, \begin{itemize}, \begin{defi}, \begin{tw}, \begin{enumerate}, \begin{equation}
 • Uwagi dodatkowe:
  • spis treści należy generować automatycznie, a nie przepisywać
  • dla twierdzeń i definicji należy wykorzystać odpowiednie środowiska
 • Inne źródła:
  • LaTex(Tex) dla każdego Link
  • Tobi Oetiker, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2" – podrecznik dla poczatk ujacych (wersja ANGIELSKA)Plik, wersja polska - uwaga wersja dostępna jest już dość nieaktualna! Link
  • (ANGIELSKI)Forum z poradami TeX/LaTeX i nie tylko. Link
  • (ANGIELSKI)Matematyka w LateX, Plik
Ćwiczenia 4 Ćwiczenia 5 Ćwiczenia 6
 • Proszę ściągnąć plik thank-you i zmodyfikuj go tak żeby wyglądał tak jak plik dziękuję, na zdjęciu ma być twoje imię i nazwisko. Plik końcowy ma zostać zapisany w formacie png o szerokości 1000px.
 • Z plików dynia i droga mleczna stwórz zdjęcie o wymiarach 1000px x1000px wyglądające następująco, dodaj również swoje imię i nazwisko, końcowy plik zapisz w formacie jpg.
 • Przerób zdjęcie kobieta i stwórz zdjęcie na którym trawa dookoła będzie rozmyta, a sama kobieta będzie dobrze widoczna. Umieść na zdjęciu swoje imię i nazwisko. Plik zapisz w formacie png.
 • Na rysunku mozajka należy zmienić kolor ceglanych kwadracików na jakiś odcień niebieskiego
 • Pomoc do zadania 1 Link
 • Pomoc do zadania 2 Link
 • Pomoc do zadania 3 Link
 • Pomoc do zadania 4 Link
English
 • Please, download the thank-you file and modify it to look like the dziękuję file, there have to be your name and surname on this picture. The final file has to be saved in pn format with width of 1000px
 • From the dynia and droga mleczna files make one photo in size of 1000px x 1000px which look like this, add also your name and surname, save the final file in the JPG format
 • Transform the photo of woman and make the photo on which the grass around the woman will be blured and the woman will be distinct. Putin your name and surname. Save the file in png format
 • On the mozaika picture you need to change the colour of bricky squares(red) into other shade of blue
 • Help for exercise number 1 Link
 • Help for exercise number 2 Link
 • Help for exercise number 3 Link
 • Help for exercise number 4 LinkĆwiczenia 7(INKSCAPE) EnglishĆwiczenia 8(AUDACITY)
 • W programie AUDACITY przygotuj nagranie dźwiękowe trwające od 100 do 120 sekund z odczytanym przez Ciebie osobiście (jedno do wyboru):
  • wybranym fragmentem bajki dla dzieci,
  • wybranym fragmentem prozy,
  • wybranym wierszem lub fragmentem wiersza.
 • Nagranie bez obróbki proszę przynieść na zajęcia(jeżeli ktoś wszystko zrobi w domu też nie będzie to problemem), na zajęcia należy przynieść również słuchawki.
 • Nagranie powinno zawierać:
  • tytuł czytanego utworu oraz imię i nazwisko czytającego, np. odczytany tekst fragment bajki Czerwony Kapturek czyta Adam Kowalski lub wiersz Lokomotywa autorstwa Juliana Tuwima czyta Adam Kowalski,
  • stosownie dobrany i nagrany „podkład” muzyczny,
  • dostosowane do klimatu nagrania dodatkowe elementy, np. efekty dźwiękowe uzyskane w wyniku zastosowania opcji Efekty
 • Materiały Link
 • Przydatne filmiki
English
 • In AUDACITY programme prepare sound recording lasting from 100 to 120 seconds with reading made by you (one to choose):
  • The selected excerpt of the fairy tale for children
  • The selected excerpt of prose
  • The poem or the selected excerpt of the poem
 • The recording should contain:
  • the title of the reading piece and name and surname of the reader, e.g. the read text "the excerpt of "Little Red Riding Hood" tale read by Adam Kowalski" or " The poem "Lokomotywa" by Julian Tuwim read by Adam Kowalski"
  • Accordingly selected and recorded music background
  • Adapted to the recording's atmosphere extra elements, e.g. sounds effects resulted by using of Efects optionĆwiczenia 9(Movie Maker)
 • W programie Movie Maker (Life Movie Maker) wykonaj film trwający 60 - 90 sekund.
 • Film ma przedstawiać (jedno do wyboru):
  • Ciebie na poważnie lub na wesoło,
  • Twoje hobby, zainteresowania,
  • reklamę kogoś, czegoś, zdarzenia itp.
  • krótką fabularyzowaną historyjkę.
 • Ty musisz wystąpić w tym filmie.
 • Wymagane elementy punktowane to:
  • napisy początkowe i końcowe,
  • stosownie dobrany podkład muzyczny,
  • narracja autorska,
  • atrakcyjne przejścia
English
 • In Movie Maker (Live Movie Maker) make a film.
 • Required elements are:
  • the titles
  • the credits
  • background music
  • special effectsĆwiczenia 10
 • Twój kolega z roku Jan Polak przygotował prezentację w Power Poincie na temat Power Pointa i jego możliwości na przedmiot Technologia Informacyjna.
  Nie jest on jednak pewny, czy jego prezentacja przed prowadzącym będzie udana, gdyż obawia się, że nie stosuje się do ogólnie przyjętych zasad tworzenia dobrych prezentacji. Ponadto są elementy Power Pointa, których nie umie on wykonać, a chciałby umieścić w swojej prezentacji, dlatego też prosi Ciebie o pomoc.
  Sprawdź prezentację kolegi pod względem zachowania dobrych praktyk opisanych tutaj Link jak i podanych na wykładzie, a następnie popraw ją (gdzieniegdzie dodając wymagane elementy) tak, by dobrze się prezentowała. Staraj się przy tym jak najmniej ingerować w merytoryczną treść prezentacji.
  Zastosuj dodatkowo tzw. ścieżki czytania. Zapisz końcowy plik w formacie ppsx.
 • Plik z prezentacją Plik
 • Przydatny film link
 • Animacje
Ćwiczenia 11