E-learning materiały

Technologie informacyjne - Bogdan Sołtys

Arkusze kalkulacyjne

Dowiesz się jak przy pomocy arkusza:

 • rozwiązywać równania
 • filtrować wyświetlane dane
 • korzystać z narzędzia Solver
Program Maxima

Dowiesz się jak przy pomocy programu Maxima:

 • rozwiązywać równania
 • tworzyć rysunki (wykresy) dwuwymiarowe
 • wykorzystywać pętle i własne funkcje w obliczeniach.
Python jako kalkulator

Dowiesz się jak przy pomocy programu Python:

 • wykonywać obliczenie korzystające z funkcji matematycznych
 • wykorzystywać pętle w obliczeniach
 • tworzyć rysunki (wykresy) dwuwymiarowe
Program Scilab

Dowiesz się jak przy pomocy programu Scilab:

 • rozwiązywać równania
 • tworzyć rysunki (wykresy)
 • pisać programy


Algebra Abstrakcyjna

Teoria Grup (Powtórka)

Podczas tej lekcji:

 • Poznasz definicje grupy
 • Poznasz definicje podgrupy
 • Poznasz definicje grupy abelowej
 • Poznasz definicje dzielnika normalengo
 • Poznasz definicje warstwy
 • Poznasz definicje homomorfizmu
 • Poznasz definicje obrazu i jądra homomorfizmu grup
 • Poznasz I i II twierdzenie o izomorfizmie
 • Poznasz definicje sumy prostej
Podzielność w pierścieniu wielomianów

Podczas tej lekcji:

 • Poznasz definicję wielomianu
 • Dowiesz się jak należy dzielić wielomiany
Kryteria Nierozkładalności Wielomianów

Podczas tej lekcji:

 • Poznasz definicje wielomianu pierwotnego
 • Poznasz kryterium porównawcze
 • Poznasz kryterium Eisensteina
Konstrukcja Ciał Skończonych

Podczas tej lekcji:

 • Dowiesz się co to jest charakterystyka ciała
 • Dowiesz się ile elementów posiadają ciała skończone
 • Dowiesz się jak tworzy powstają ciała skończone jako pierścień ilorazowy
Grupy Rozwiązalne

Podczas tej lekcji:

 • Poznasz definicję ciąg normalny
 • Poznasz definicję grupy prostej
 • Poznasz definicję grupy rozwiązalnej
Dzielniki ilorazowe grupy permutacji

Podczas tej lekcji:

 • Dowiesz się jak wyglądają dzielniki normalne grupy permutacji
 • Dowiesz się jak wyglądają grupy rozwiązalne w grupach permutacji
 • Dowiesz się co to są permutacje podobne


Repetytorium z matematyki elementarnej

Metoda zerojedynkowa

Podczas tej lekcji poznasz:

 • spójniki logiczne;
 • wartości logiczne prostych formuł;
 • pojęcie tautologii;
 • metodę zerojedynkową.
Kwantyfikatory

Podczas tej lekcji dowiesz się, jak i w jakim celu używamy kwantyfikatorów.

Definicja

Podczas tej lekcji poznasz:

 • różne rodzaje definicji;
 • składowe definicji;
 • oraz dowiesz się, jak określać czy definicja jest poprawna.
Twierdzenia

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • co to jest twierdzenie;
 • jak wygląda twierdzenie odwrotne;
 • czym się różni twierdzenie przeciwne od przeciwstawnego.
Dowód Epsilonowy

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • słownictwo matematyczne wykorzystywane w dowodach;
 • konstrukcję logiczną lematu;
 • konstrukcję dowodu nie wprost;
 • metodę konstrukcji dowodu epsilonowego.
Twierdzenie Bézout

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • twierdzenie Bézout;
 • co to znaczy, że wielomian dzieli inny wielomian;
 • co to jest warunek dostateczny i konieczny;
 • różne znaczenia symbolu =.
Podobieństwo

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • co to oznacza, że odwzorowanie jest podobieństwem;
 • w jaki sposób możesz oznaczać odległość między punktami;
 • jakie podobieństwa nie są izometriami.


Liczby zespolone

Postać kanoniczna liczb zespolonych

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • definicję liczby zespolonej;
 • co to jest część rzeczywista oraz urojona liczby zespolonej;
 • kiedy dwie liczby zespolone są równe;
 • jak dodajemy oraz mnożymy liczby zespolone;
 • co to jest sprzężenie oraz norma liczby zespolonej.
Współrzędne biegunowe

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • współrzędne biegunowe;
 • nauczysz się zamieniać współrzędne kartezjańskie na biegunowe;
 • nauczysz się zamieniać współrzędne biegunowe na kartezjańskie.
Postać geometryczna liczb zespolonych

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • definicje liczb zespolonych jako pary liczb rzeczywistych;
 • w jaki sposób dodajemy i mnożymy liczby zespolone;
 • jak przechodzić z postaci kanonicznej do geometryczną;
 • jakie zalety ma postać biegunowa liczby zespolonej.
Postać trygonometryczna liczb zespolonych

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • postać trygonometryczną liczby zespoloną;
 • wzór de Moivre'a;
 • nauczysz się obliczać n-tą potęgę liczby zespolonej;
 • nauczysz się obliczać n-ty pierwiastek z liczby zespolonej.


Algebra liniowa

Algorytm Gaussa-Jordana

Podczas tej lekcji poznasz:

 • Pojęcie macierzy rozszerzonej układu równań;
 • Pojecie operacji elementarnych;
 • Algorytm Gaussa-Jordana rozwiązywania układów równań liniowych.
Definicja wyznacznika macierzy

Podczas tej lekcji poznasz:

 • definicje wyznacznika macierzy;
 • wzór na wyznacznik macierzy 2x2;
 • wzór Sarrusa.
Własności wyznaczników

Podczas tej lekcji poznasz:

 • podstawowe własności wyznaczników;
 • nauczysz się stosować własności wyznaczników do obliczania wyznaczników.
Zastosowania Wyznaczników

Podczas tej lekcji dowiesz się:

 • jak wykorzystać wyznacznik macierzy do obliczania macierzy odwrotnej;
 • jak rozwiązywać układy równań liniowych za pomocą wyznaczników.
Twierdzenie Laplace'a

Podczas tej lekcji poznasz:

 • twierdzenie Laplace'a ;
 • jak wykorzystywać tw Laplace'a do obliczania wyznaczników;
 • co to jest macierz dolno/górno trójkątna.
Liniowa kombinacja wektorów

Podczas tej lekcji poznasz:

 • Definicję liniowej kombinacji wektorów;
 • Jak sprawdzać czy wektor jest liniową kombinacją innych wektorów;
 • Definicję liniowej niezależności wektorów;
 • Jak sprawdzać, czy układ wektorów jest liniowo niezależny.
Baza przestrzeni liniowej

Podczas tej lekcji poznasz:

 • pojęcia bazy przestrzeni liniowej;
 • pojęcia wymiaru przestrzeni liniowej;
 • sprawdzać czy wektory tworzą bazę podprzestrzeni liniowej;
 • szukać bazy spośród wektorów rozpinających przestrzeń.